Käsurida aliastega mugavamaks GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Graafilisi liideseid erinevatele tööriistadele tekib aina juurde, kuid vana hea käsurea vastu ei saa siiski miski. Väga spetsiifilised tegevused võivad mõnikord aga väga tüütult pikaks kujuneda. Õnneks on selle peale mõeldud. Keerulisemaid käsklusi on võimalik oma suva järgi mugandada.

##Bash

Esimene kohandus, mida Ubuntu puhul teha oleks mõttekas, oleks ~/.bashrc failis sisse kommenteerida järgnev rida:

#force_color_prompt=yes

See lisab värvi. Millegipärast on mingitel veidratel põhjustel vaikimisi maha keeratud.

OSX puhul on vaja lisada midagi sarnast ~/.profile faili:

export CLICOLOR=1
export LSCOLORS=GxFxCxDxBxegedabagaced

Järgmisena lisame aliased. Need võib panna ~/.bashrc, kuid tavaliselt on seal lingitud failile ~/.bash_aliases, mis on just selle jaoks.

# trükivigade ignoreerimine
alias sl='ls'
alias cd..='cd ..'

# apt mugavamaks
alias apt-get='sudo apt-get'
alias update='apt-get update'
alias upgrade='apt-get update && sudo apt-get upgrade'
alias search='apt-cache search'

# lühendid
alias ..='cd ..'
alias h='history'
alias ff='find . -name $1'
alias rmdir='rm -rf'

# ajatemplid
alias datenow='date +"%Y-%m-%d"'
alias timenow='date +"%H-%M-%S"'
alias now='date +"%Y-%m-%d-%H-%M-%S"'

# GIT
alias g="git"
alias gc="git commit -m"
alias gph="git push"
alias gpl="git pull"
alias gs="git status"
alias gd="git diff"

#OSX
alias rmds='find . -name ".DS_Store" -exec rm -rf {} \;'

#etc
alias blog='jekyll serve --watch --drafts --config=_config.yml,_config_local.yml'

Et muudatused mõjuksid ühes terminalis - . ~/.bashrc, et üldiselt, tuleb korraks välja logida.

##GIT

Globaalne GIT-i konfiguratioonifail asub ~/.gitconfig failis. Sinna võib näiteks lisada järgmise jupi:

[alias]
  undo = reset --hard
  new = !sh -c 'git log $1@{1}..$1@{0} "$@"'
  newd = diff @{1}..
  logg = log --graph --pretty=format:'%Cred%h%Creset -%C(yellow)%d%Creset %s %Cgreen(%cr) %C(bold blue)<%an>%Creset' --abbrev-commit
  datelog = log --pretty=format:'%Cgreen%cd [%H] %Cblue<%an> %Cred%s' --date-order
  namediff = diff --name-status
  fastclone = clone --depth 1
  c = commit -m
  a = add
  aa= !git add -u && git add . && git status
  cob = checkout -b
  up = !git fetch origin && git rebase origin/master
  ir = !git rebase -i origin/master
  done = !git fetch && git rebase origin/master && git checkout master && git merge @{-1} && git push
  summary = log --pretty='format:%Cgreen%h %Cred%ai %Cgreen%an %Creset- %s'
  commit = commit --verbose
  amend = commit --verbose --amend
  glog = log --graph --pretty=oneline --abbrev-commit --decorate
  cleanup = !git remote prune origin && git gc && git clean -dfx && git stash clear
  who = shortlog -n -s --no-merges

Järgneva jupi lisamisel konfifaili muudetakse GIT-käsud branch, diff ja status vaikimisi värvilisteks:

[color]
  branch = auto
  diff = auto
  status = auto
  ui = auto

Või kui tahta täpsemalt värve ja fonte seadistada, võib alustada sellest:

[color "branch"]
  current = blue reverse
  local = blue
  remote = green
[color "diff"]
  meta = blue bold
  frag = magenta bold
  old = red bold
  new = green bold
[color "status"]
  added = blue
  changed = green
  untracked = cyan
[color]
  ui = auto

Et git push vaikimisi käesolevasse harusse _push_iks, mitte kõigisse, ning git pull vaikimisi _rebase_iks, mitte ei _merge_iks, lisa see plokk:

[push]
  default = current
[pull]
  rebase = true

##SSH .config

Ka SSH-ühendusi, portide suunamisi ja võtmete haldamist on võimalik palju lihtsamaks teha. Selleks on fail ~/.ssh/config:

Host cb
  Hostname cb
  Port 2222
  User root

Host atv
  Hostname atv
  User atv

Host github.com
  IdentityFile ~/.ssh/github.key

##z

Käsureal kataloogide vahel hüppamise saab teha lihtsamaks z-käskluse abil.

cd ~
git clone git@github.com:rupa/z.git

Lisame profiili:

echo ". ~/z/z.sh" >> ~/.bashrc

Muudatuste jõustumiseks tuleks korra välja ja uuesti sisse logida, kuid ühe terminali ulatuses profiili laadimiseks aitab ajutiselt . või source käsklus:

. ~/.bashrc

z kasutamisele eelnev väike õppeprotsess. Selleks tuleb natukene käsuga cd ringi liikuda, näiteks:

cd ~
cd Dokumendid
cd /var/wwww
cd /var/log

Ja edaspidi saab suvalisest asukohast neisse kataloogidesse hüpata juba nii:

z ~
z Dokumendid
z www
z log

Õpitud asukohtasid näeb lihtsalt z käsuga. Meeldejäetud asukohad põhinevad pwd -P väljundil, ehk _symlink_idest ta ennast häirida ei lase, vaid jätab meelde õige asukoha.

Täägid: linux  ubuntu  cli  unix  bsd 
« Arduino USB FTDI draiver ja OSX Maverics OpenVPN täppisseadistamine valikulisele marsruutimisele »
comments powered by Disqus