Linuxi spikker GitHub Linkedin Coderwall Stack Overflow Google+

Panen kokku spikri, mis aitaks UNIX/Linux-põhiste süsteemide haldamisel abiks olla. Neid käskusid on üsna palju ja aeg-ajalt kipuvad meelest ära minema. Ehk tuleb kunagi hiljem kasuks.

##Bash Selleks, et käsureaga paremini toime tulla, on kasulik teada mõningaid shelli kasutamise nippe. Näitena Bash:

TAB        lõpetab käsu/faili nime
CTRL + C     katkestab käimasoleva protsessi
CTRL + D     logib välja
CTRL + A     liigub rea algusesse
CTRL + E     liigub rea lõppu
CTRL + R     otsing käskude ajaloos
CTRL + Shift + C kopeerimine
CTRL + Shift + V kleepimine

##Käsud terminalis

pwd
Print Working Directory - väljastab käesoleva absoluutse asukoha
clear
Tühjendab terminali akna
exit
Logib välja
shutdown
Arvuti seiskamine või taaskäivitamine
shutdown -r           taaskäivitab, aliasena on olemas ka `reboot`
shutdown -r 1 "Teen restardi!" annab kasutajatele teada ja teeb restardi 1 minut hiljem
shotdown -h now         alustab koheselt süsteemi seiskamisega
cd
Change Directory - kataloogide vahel ringi liikumiseks
cd ..    liigub üles
cd ../test liigub naaberkataloogi "test"
cd ~    liigub kasutaja kodukataloogi
cd /    liigub failisüsteemi juurkataloogi
ls
List - väljastab kataloogis sisalduvate failide nimekirja
ls /home  väljastab kõikide kasutajate kodukataloogid jadamisi
ls -l    väljastab käesoleva kataloogi failid nimekirjana
ls -la ~  väljastab kodukataloogi sisu (sh peidetud failid)
cp
Copy - failide kopeerimiseks
cp ~/.bashrc ~/.bashrc_old     teeb Bashi konfiguratsioonist koopia
cp -r Dokumendid Dokumendid_vana  teeb mittetühjast kaustast koopia (rekursiivselt)
mv
Move - failide liigutamiseks
mv tekst.txt Dokumendid/       liigutab faili Dokumentide kausta
mv testskript.sh Skriptid/sync.sh  nimetab skripti ümber ja liigutab teise kausta
pidof
Process ID of - väljastab nimetatud protsessi id või kui samanimelisi protsesse on palju, siis kõikide selliste ID-d
pid chromium-browser
ps
Process Status - info käimasolevate protsesside kohta
ps -aux       väljastab kõik käimasolevad protsessid kõikidelt kasutajatelt
ps -auwww-data   väljastab kõik kasutaja "www-data" protsessid
kill
Kill - lõpetab protsessi, mida muul viisil millegipärast lõpetada ei saa(PID põhjal, vt `pidof`)
kill -15 [PID]  rahumeelne lõpetamine, laseb protsessil enda järgi "koristada"
kill -9 [PID]  kui -15 ei mõju, siis natukene kangem relv on -9
killall
Killall - lõpetab kõikide antud nimega protsesside töö
killall chromium-browser
grep
Otsib failidest etteantud sümboleid/mustreid ja väljastab read, kus need leidusid
grep "ERROR" log.txt      otsib logifailist ridu, mis sisaldavad stringi "ERROR"
grep -B5 -A2 "ERROR" log.txt  otsib logifailist vasteid ja väljastab neile eelnenud 5 rida ning järgnevad 2 rida
find
Otsib faile kataloogistruktuuridest.
find . -name "*.jpg"  otsib käesolevast ja sisalduvatest kataloogidest faile laiendiga ".jpg" 
useradd
Uue kasutaja loomiseks.
useradd -m /home/tom tom        loob ilma paroolita kasutaja nimega "tom" ja teeb talle ka kodukataloogi /home/tom
useradd --system --user-group deemon  loob süsteemse kasutaja "deemon" ja samanimelise grupi, mõeldud taustaprotsesside jooksutamiseks
usermod
Kasutaja muutmiseks.
usermod -a -G dialout tom    lisab kasutaja "tom" gruppi "dialout", et ta pääseks ligi jadapordile
passwd
Password - salasõna muutmiseks
passwd   käesoleva kasutaja parooli muutmiseks
passwd tom kasutaja "tom" parooli muutmine (ilmselgelt vajab kõrgendatud õiguseid)
chmod
Change Mode - failide ja kataloogide ligipääsuõiguste muutmiseks.
Numbriline esitus: 1-käivitusõigus, 2 kirjutamisõigus, 4 lugemisõigus.
Tekstiline esitus: x-käivitusõigus, w-kirjutamisõigus, r-lugemisõigus.
chmod -R www-data:www-data /var/www  määrab kausta /var/www ja sisalduvate failide omanikuks ja grupiks "www-data"
chmod -R 754 /var/www         annab kausta /var/www ja sisalduvatele failide omanikule kõik õigused, grupile lugemise ja käivitamise õiguse ja teistele ainult lugemisõiguse
chmod ugo+x ~/skript.sh        annab kasutaja kodukataloogis failile "skript.sh" kõigi jaoks käivitusõiguse
ifconfig
Interface config - võrguliideste konfigureerimiseks ja sirvimiseks
ifconfig  näitab ülevaadet kõikidest võrguliidestest(IP-, MAC-aadress jne)
ssh
Secure Shell - krüpteeritud konsooliühendus üle võrgu
ssh pi@raspberrypi   logib serverisse "raspberrypi" sisse kasutajana "pi"

Kõikide käskude puhul on võimalik abi leida [KÄSK] --help viisil või täpsemat juhendit näha man [KÄSK].

##Sisendi/Väljundi suunamine

ls -l > failid.txt       kirjutab `ls -l` väljundi otse faili
ls -l | less          kui `ls -l` väljund korraga ekraanile ära ei mahu, saab seda `less` abil puhverdada
ls -l | tee failid.txt     kirjutab `ls -l väljundi faili, kuid kuvab tulemust ka terminalis
ls -l 2>&1 | tee failid.txt   kui `ls -l` peaks andma mingit viga, väljastatakse see ning kirjutatakse faili ka
ls -l > failid.txt 2>&1     kui teha otse faili suunamist, tuleb vigade suunamine käsureal hiljem
cat > note.txt         hoiab konsooli kinni, kuni kasutaja sinna midagi kirjutab, lõppu tühja rea lisab ning CTRL+D vajutab
cat >> note.txt         kui fail on olemas, kirjutab juurde
sort < nimed.txt > nimed_s.txt annab programmile `sort` sisendiks "nimed.txt" ja kirjutab väljundi faili "nimed_s.txt"

##Kataloogide struktuur

kataloogide struktuur:

/    juurkataloog, kõige alus
/boot  alglaaduri failid
/bin  kasutajate binaarfailid, enamus ülalnimetatutest asuvad siin (ls, cp, mv, ps, grep jne)
/sbin  süsteemi binaarfailid (ifconfig, reboot)
/etc  konfiguratsioonifailid
/dev  seadmete failid
/proc  protsesside informatsioon
/var  muutuvad failid (nt logid)
/tmp  ajutised failid
/usr  kasutajate programmid
/home  kasutajate kodukataloogid
/lib  süsteemi teegid
/opt  lisatarkvara
/mnt  haakepunktid (nt võrgukettad)
/media eemaldatavad seadmed (mälupulgad, välised kõvakettad tekivad siia)
Täägid: linux 
« IPv6 ja privaatsus OpenVPN server Docker konteinerihalduriga »
comments powered by Disqus